ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
วันที่ 26 - 28  สิงหาคม 2564
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 347
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางจินตนา วงษ์สุนทร โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ สพม.สุรินทร์ ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาวรังสิมา แปลงศรี โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายนราธิป บุญรมย์ โรงเรียนละทายวิทยา สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 สิบเอกอนุชิต ราชวงศ์ โรงเรียนน้ำสวยวิทยา สพม.หนองคาย เหรียญทอง
5 นางสาวภัทรภร ภาวะหาญ โรงเรียนผดุงนารี สพม.มหาสารคาม เหรียญทอง
6 นายเกรียงไกร สิมมา โรงเรียนตาดทองพิทยาคม สพม.อุดรธานี เหรียญทอง
7 นางสาวโสภิตนภา กำลังมาก โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม สพม.ชัยภูมิ เหรียญเงิน
8 นายรุ่ง สกุลพิทักษ์ โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด เหรียญเงิน
9 นายเชาวรัตน์ สุดเพราะ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 2 สพม.ขอนแก่น เหรียญเงิน