ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
วันที่ 26 - 28  สิงหาคม 2564
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 340
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายกิตติชัย แผ่นจันทร์ โรงเรียนบัวเชดวิทยา สพม.สุรินทร์ ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายธำรงค์ วิเศษรอด โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายจตุพล ไกรยบุตร โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นายสถาน ปรางมาศ โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร เหรียญทอง
5 นางสาวประภัสสร ทามาลี โรงเรียนเชียงหวางพิทยาคาร สพม.อุดรธานี เหรียญทอง
6 นายจำรัส พิมพา โรงเรียนโพนงามศึกษา สพม.สกลนคร เหรียญทอง
7 นายสมัย ศาลาจันทร์ โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช สพม.มหาสารคาม เหรียญทอง
8 นางปนัดดา ทีบัวบาน โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม สพม.ชัยภูมิ เหรียญทอง
9 นายอุเทณร์ ขันติยู โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา สพม.เลย หนองบัวลำภู เหรียญเงิน