ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
วันที่ 26 - 28  สิงหาคม 2564
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 318
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายสิทธิพงษ์ สุพรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายชัยสิทธิ์ คุณสวัสดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ สพม.สุรินทร์ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางอรชุมา ด้วงช้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม สพม.มหาสารคาม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสุชีรา สาฆ้อง สพม.ขอนแ่ก่น สพม.ขอนแก่น เหรียญทอง
5 นายไพบูรณ์ เกตวงษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร สพม.สกลนคร เหรียญเงิน
6 นางสาวผ่องศรี สมยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ เหรียญเงิน
7 นางสาวปราณีต ชึรัมย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ สพม.บุรีรัมย์