ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
วันที่ 26 - 28  สิงหาคม 2564
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 315
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายปรีชากร ภาชนะ โรงเรียนภูเขียว สพม.ชัยภูมิ ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสุดาวรรณ โคตรเนตร โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายนรินทร์ อนงค์ชัย โรงเรียนเทพอุดมวิทยา สพม.สุรินทร์ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางชมพูนุช เกื้อทาน โรงเรียนปทุมราชวงศา สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ เหรียญทอง
5 นางพัชรวดี วรชิน โรงเรียนบ้านคำพิมูล สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 เหรียญทอง
6 นางจารุวรรณ สุทธิประภา โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด เหรียญเงิน
7 นางสาววาทินี ยุทธพงษ์ โรงเรียนหนองม่วงวิทยาคาร สพม.มหาสารคาม เหรียญเงิน
8 นางสาวปิยะนุช ปานิเสน โรงเรียนทมนางามวิทยาคม สพม.อุดรธานี เหรียญเงิน