ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
วันที่ 26 - 28  สิงหาคม 2564
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 308
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายปรีชา การสอาด โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคมรัชคลาภิเษก สพม.มหาสารคาม ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายนิยม รักพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนอำนาจเจริญ สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายเสกสันต์ สัมฤทธิ์ โรงเรียนกาบเชิงวิทยา สพม.สุรินทร์ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นายณัฐวุฒิ นามวงศ์ โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร เหรียญเงิน
5 นายเทิดทูน วรวะไล โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์ สพม.ร้อยเอ็ด เหรียญเงิน
6 นายเกษมศักดิ์ ฆ้องลา โรงเรียนทมนางามวิทยาคม สพม.อุดรธานี เหรียญเงิน