ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
วันที่ 26 - 28  สิงหาคม 2564
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 307
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายเชษฐา ค้าคล่อง โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายอนุพงษ์ ชุมแวงวาปี โรงเรียนยิ่งยวดพิทยานุกูล สพม.อุดรธานี รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายรุ่งราวี จำปาดี โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม สพม.สุรินทร์ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวสุนิษา บัวดง โรงเรียนปอพานพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก สพม.มหาสารคาม เหรียญทอง
5 นายนพรัตน์ มูลศรีแก้ว โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด เหรียญเงิน
6 นายนพดล กาญจนางกูร โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา สพม.ชัยภูมิ เหรียญเงิน
7 นายคารม ช่วยสุข โรงเรียนขุมคำวิทยาคาร สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ เหรียญเงิน