ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
วันที่ 26 - 28  สิงหาคม 2564
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 300
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางยงจิตร ศิลาพิมพ์ โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก สพม.ร้อยเอ็ด ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายณัฐพล แสงทวี โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา สพม.สุรินทร์ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสาวมาติกา รัตนประทุม โรงเรียนบ้านโนนสำราญ สพป.นครราชสีมา เขต 6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางมาริสา อินลี โรงเรียนมุกดาหาร สพม.มุกดาหาร เหรียญทอง
5 นางอาทิตยา ทาขุลี โรงเรียนผดุงนารี สพม.มหาสารคาม เหรียญทอง
6 นางสาวกิตติมา สาระรักษ์ โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร เหรียญทอง
7 นางสมาภรณ์ ดวงฤทธิ์ โรงเรียนพระครูพิทยาคม สพม.บุรีรัมย์ เหรียญทอง
8 ว่าที่ร้อยเอกเกียรติศักดิ์ คุณกันหา โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม.ขอนแก่น