ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
วันที่ 26 - 28  สิงหาคม 2564
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 297
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวอมรรัตน์ พิเลิศ โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสุดารัตน์ บัวบุญ จ้ำมา โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ สพม.มหาสารคาม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางฉัลยาญาราภรณ์ ทวีแสง โรงเรียนรัตนบุรี สพม.สุรินทร์ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นายศิริวัฒน์ ใหญ่กระโทก โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา สพม.นครราชสีมา เหรียญทอง
5 นางสาวอัจฉราภรณ์ จันทมาศ โรงเรียนบ้านโพนแพงเจียรวนนท์อุทิศ5 สพป.สกลนคร เขต 1 เหรียญทอง
6 นายพีรวัส พันธ์สุวรรณ โรงเรียน สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ เหรียญทอง
7 นางสาวศศิธร มาลาเพชร โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 2 สพม.ขอนแก่น เหรียญทอง
8 นางชลิตา ตวนบุตร โรงเรียนบ้านผือพอก สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 เหรียญทอง