ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
วันที่ 26 - 28  สิงหาคม 2564
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 296
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวมัลลิกา ประสานชีพ โรงเรียนมุกดาหาร สพม.มุกดาหาร ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางชุลีพร พินิจพล โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม.มหาสารคาม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสมพร นวลรักษา โรงเรียนกำแพง สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางเยาวลักษณ์ ศรีเมือง โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ สพป.นครราชสีมา เขต 6 เหรียญทอง
5 นางกรรณิการ์ พัฒนนิติศักดิ์ โรงเรียนบ้านเม็กดำ สพป.มหาสารคาม เขต 2 เหรียญทอง
6 นางสาวกัญญ์ญาณัฏฐ์ วิเศษยุธ โรงเรียนละหานทรายวิทยา สพม.บุรีรัมย์ เหรียญทอง
7 นางสาวนันทิยา วงศ์วิจิตร โรงเรียนปทุมราชวงศา สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ เหรียญทอง
8 นางภรณ์ณภัส จำปาทอง โรงเรียนลานทรายพิทยาคม สพม.สุรินทร์ เหรียญทอง
9 นายสมพร ศรีวิพัฒน์ โรงเรียนด่านขุนทด สพป.นครราชสีมา เขต 5 เหรียญทอง
10 นายสุเชษฐ์ ไพรบึง โรงเรียนบ้านละลม สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 เหรียญทอง