ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
วันที่ 26 - 28  สิงหาคม 2564
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 029
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายประวีณ เชิงสะอาด โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา สพม.ร้อยเอ็ด ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายพรศักดิ์ อุ่นใจ โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางพัชรินทร์ ไชยสมบัติ โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม สพม.ขอนแก่น รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 ว่าที่ร้อยตรีหญิงกอบสมุทร ศรีดา โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ เหรียญทอง
5 นายสำอางค์ จันทนนตรี โรงเรียนกันทรวิชัย สพม.มหาสารคาม เหรียญทอง
6 นายชนาวุธ ประทุมชาติ โรงเรียนน้ำสวยวิทยา สพม.หนองคาย เหรียญทอง
7 นายวิชัย สาลีงาม โรงเรียนสนมวิทยาคาร สพม.สุรินทร์ เหรียญเงิน