ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
วันที่ 26 - 28  สิงหาคม 2564
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 028
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายมนตรี แจ่มศรี โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางเรวดี มนตรีพิลา โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางกาญจนา ทวนวิเศษกุล โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ สพม.ขอนแก่น รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นายไกร เฉลิมพงษ์ โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ เหรียญเงิน
5 นายศักดิ์ดา ศรีผาวงศ์ โรงเรียนจารย์วิทยาคาร สพม.สุรินทร์ เหรียญเงิน
6 นายเชิดชัย พลกุล โรงเรียนกุดรังประชาสรรค์ สพม.มหาสารคาม เหรียญเงิน
7 นายสุทธิเกียรติ พันธ์เสนา โรงเรียนนาดีพิทยาคม สพม.หนองคาย เหรียญเงิน