ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมนักเรียน ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
วันที่ 26 - 28  สิงหาคม 2564
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 270
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวปิยธิดา อภิรักษ์สัตยา โรงเรียนพังโคนวิทยาคม สพม.สกลนคร ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายกฤษสาคร รันทร โรงเรียนกระเทียมวิทยา สพม.สุรินทร์ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสาวอัสราพร ทองเจริญ โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา สพม.ขอนแก่น รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวอัตถจริยา มุงคุณ โรงเรียนสหราษฏร์รังสฤษดิ์ สพม.นครพนม เหรียญทอง
5 นางสาวสิริพร หาญชนะ โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ เหรียญทอง
6 นางสาวรัชนี โพธิ์หล้า โรงเรียนยางวิทยาคม สพม.มหาสารคาม เหรียญเงิน
7 นางจารุวรรณ จุ้ยสุวรรณทัต โรงเรียนค้อวังวิทยาคม สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร เหรียญเงิน
8 นางสาวสุภลักษ์ เสมอสมัย โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม.หนองคาย เข้าร่วมประกวด
9 นายคุณธน ตังสมบูรณ์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สพม.อุดรธานี เข้าร่วมประกวด