ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย บูรณาการ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
วันที่ 26 - 28  สิงหาคม 2564
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 268
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสุรีรัตน์ จุ้ยกระยาง โรงเรียนพญารามวิทยา สพม.สุรินทร์ ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายวุฒิศักดิ์ สุภิษะ โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางยุวดี แกมชัยภูมิ โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม สพม.ขอนแก่น รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวทิฆัมพร กอมณี โรงเรียนดงสว่างวิทยา สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ เหรียญทอง
5 นางสุรางค์ นิลผาย โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 สพม.นครราชสีมา เหรียญเงิน
6 นางทภภาภร เวียงคำ โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ สพม.อุดรธานี เหรียญเงิน
7 นายสถาพร ภูผาใจ โรงเรียนผดุงนารี สพม.มหาสารคาม เหรียญเงิน
8 นางภาวิณี สุพลแสง โรงเรียนสหราษฏร์รังสฤษดิ์ สพม.นครพนม เหรียญเงิน