ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
วันที่ 26 - 28  สิงหาคม 2564
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 266
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวอรดา พิสุทธิ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายอดุลย์ อุดมบัว โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร สพม.ขอนแก่น รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสาวคนึงนิจ ทองเกลี้ยง โรงเรียนอุเทนพัฒนา สพม.นครพนม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวเพ็ญภัค พันจันดา โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร เหรียญทอง
5 นายวรวุฒิ คุณประทุม โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา สพม.ชัยภูมิ เหรียญทอง
6 นางสาวธรรมพร ฤทธิรณ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ สพม.สุรินทร์ เหรียญทอง
7 นายนาฏกนิษฐ์ ทิศทะษะ โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม สพม.บุรีรัมย์ เหรียญเงิน
8 นางสาวนับเดือน บุตรละคร โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ สพม.ร้อยเอ็ด เหรียญเงิน
9 นางสาวปาริฉัตร สมหมาย โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา สพม.อุดรธานี เหรียญเงิน
10 นางสาวศกุนิชญ์ ตรีประทุม โรงเรียนวาปีปทุม สพม.มหาสารคาม เหรียญเงิน