ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
วันที่ 26 - 28  สิงหาคม 2564
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 265
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายขวัญชัย ถึงดี โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน สพม.สุรินทร์ ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายวีระศักดิ์ คำแก่น โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายทวีพงษ์ จูศรี โรงเรียนผดุงนารี สพม.มหาสารคาม เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นายสุเมฆ ฉ่ำเฉื่อย โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม.ขอนแก่น เหรียญเงิน
5 นางศศิธร โคตรคันทา โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ เหรียญเงิน
6 นายทนงศักดิ์ ทินบุตร โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา สพม.สกลนคร เข้าร่วมประกวด