ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
วันที่ 26 - 28  สิงหาคม 2564
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 264
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสุดารัตน์ คงอินทร์ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร สพม.สุรินทร์ ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสุดารัตน์ บัวบุญ จ้ำมา โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ สพม.มหาสารคาม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายวัฒนศักดิ์ พัฒนภูทอง โรงเรียนเชียงยืนวิทยา สพม.นครพนม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวนิชยา จันทร์หนองคู โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม.ขอนแก่น เหรียญทอง
5 นายนราธร คุ้ยเห้ง โรงเรียนดงสว่างวิทยา สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ เหรียญเงิน
6 นายดนัย แสงสิงห์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร เข้าร่วมประกวด