ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
วันที่ 26 - 28  สิงหาคม 2564
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 263
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสุภาพร ลอยทอง โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม.สุรินทร์ ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายโกวิท วันศรี โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายวุฒิชัย โภคะชัย โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ สพม.สกลนคร รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวอรอนงค์ บัวลา โรงเรียนชานุมานวิทยาคม สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ เหรียญทอง
5 นางกรรณกร รัตนมนตรี โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช สพม.มหาสารคาม เหรียญทอง
6 นายณัฐพงษ์ ภูชมศรี โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม.หนองคาย เหรียญเงิน
7 นางสาวธิติมา ทองสนิท โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา สพม.ชัยภูมิ เหรียญเงิน
8 นางศิริเพ็ญ แม้นดินแดง โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม.ขอนแก่น เหรียญเงิน