ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
วันที่ 26 - 28  สิงหาคม 2564
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 261
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายสมพร เหล่าทองสาร โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม.มหาสารคาม ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางจิตรา กิ่งสกุล โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางศิริลักษณ์ เพริดพราว โรงเรียนธงธานี สพม.ร้อยเอ็ด รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวพิชญภัค สมปัญญา โรงเรียนพะทายพิทยาคม สพม.นครพนม เหรียญทอง
5 นางสุรางค์ นิลผาย โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 สพม.นครราชสีมา เหรียญทอง
6 นายชูวิทย์ ธรรมจิตร โรงเรียนบึงกาฬ สพม.บึงกาฬ เหรียญทอง
7 นางแว่ญแก้ว พันธุโพธิ์ โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ สพม.กาฬสินธุ์ เหรียญทอง
8 นางสาวณญาดา คุณประสิทธิ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย สพม.เลย หนองบัวลำภู เหรียญทอง
9 นางสาวรัตนา เงินดี โรงเรียนปรางค์กู่ สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร เหรียญทอง
10 นางเย็นฤดี ศรีสร้อย โรงเรียนพังโคนวิทยาคม สพม.สกลนคร เหรียญทอง
11 นางสาวผกาวรรณ คำคูณ โรงเรียนกู่แก้ววิทยา สพม.อุดรธานี เหรียญทอง
12 นางสาวศรัณย์ธร อินทศิริ โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม.ขอนแก่น เหรียญทอง
13 นายเก่งกานต์ แก่นดี โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย สพม.สุรินทร์