ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
วันที่ 26 - 28  สิงหาคม 2564
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 260
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางพรสวรรค์ สงวนนาม โรงเรียนบ้านหมากแข้ง สพป.อุดรธานี เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาวทองพันธ์ ยงกุล โรงเรียนปรางค์กู่ สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางยุพิน พลเรือง โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม.มหาสารคาม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางวิจิตรา เอี่ยมสร้อย โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม สพม.บุรีรัมย์ เหรียญเงิน
5 ว่าที่ร้อยตรีพชรพงศ์ นวลศิริ โรงเรียนสุรพินท์พิทยา สพม.สุรินทร์ เหรียญเงิน
6 นางสาวนภัสนันท์ ศรีจรูญ โรงเรียนกมลาไสย สพม.กาฬสินธุ์ เข้าร่วมประกวด
7 นางสาวรัชนี พลดอน โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม.ขอนแก่น เข้าร่วมประกวด
8 นายวันเฉลิม บุญเกษม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สพม.อุดรธานี เข้าร่วมประกวด
9 นายศราวุธ ศรีมาคำ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ เข้าร่วมประกวด
10 นางสาวสังเวียน แผนสุพัด โรงเรียนมุกดาหาร สพม.มุกดาหาร เข้าร่วมประกวด
11 นางสาวจิราพร พละสิม โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ สพม.ร้อยเอ็ด เข้าร่วมประกวด
12 นางสาวเพ็ญนภา ทองแสน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม.หนองคาย เข้าร่วมประกวด
13 นางสาวสาวิตรี ปารีพันธ์ โรงเรียนปลาปากวิทยา สพม.นครพนม เข้าร่วมประกวด