ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมแนะแนว ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
วันที่ 26 - 28  สิงหาคม 2564
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 255
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายภูมิพิชาติ หินไชยศรี โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ สพม.ร้อยเอ็ด ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางพิมลรัตน์ สุกใส โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางพรทิพย์ โสรถาวร โรงเรียนบ้านโพนดวนสาวเอ้ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวณัฐพร สายบุ่งคล้า โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งเลิศ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เหรียญทอง
5 นายภวินท์ ศรีบุญเรือง โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร เหรียญทอง
6 นางสาวอุมาพร เมืองโคตร โรงเรียนปลาปากวิทยา สพม.นครพนม เหรียญทอง
7 นางณัฎฐากร วัฒนสันติพงศ์ โรงเรียนโนนราษีวิทยา สพม.มหาสารคาม เหรียญทอง
8 นางสาวอัจฉราวัลย์ สิงห์ภูงา โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ สพม.สุรินทร์ เหรียญทอง
9 นางสาวสุภาวดี ศรีตระการ โรงเรียนขามเตี้ยพิทยาคม สพป.นครราชสีมา เขต 6 เหรียญทอง