ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
วันที่ 26 - 28  สิงหาคม 2564
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 253
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวพิมพ์กมน สกุลเอื้อกิติ โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก (ทองวิทยานุกูล) สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางขนิษฐา หาญสมบัติ โรงเรียนบ้านฝ้าย สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายพัฒนศักดิ์ พสุนนท์ โรงเรียนสนมวิทยาคาร สพม.สุรินทร์ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางฤดี อุปรินทร์ โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา สพม.นครพนม เหรียญทอง
5 นางนันทิยา นนท์อาสา โรงเรียนบ้านโจดหนองแกหนองสิม สพป.ขอนแก่น เขต 3 เหรียญเงิน
6 นางพัชราวลัย ศรีรักษา โรงเรียนเสนางคนิคม สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ เหรียญเงิน
7 นายนนทวัฒน์ ชนะบุตร โรงเรียนกำแพง สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร เหรียญเงิน
8 นางสาววัชรีพร อินทะมาตย์ โรงเรียนบ้านน้ำสร้างหนองบะ สพป.มหาสารคาม เขต 2 เหรียญเงิน
9 นางรพีพรรณ สิริจันทพันธุ์ โรงเรียนมุกดาหาร สพม.มุกดาหาร