ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
วันที่ 26 - 28  สิงหาคม 2564
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 250
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางพรศรี ควรขุนทด โรงเรียนบ้านหนองบัวกระจาย สพป.นครราชสีมา เขต 6 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางวลัยพรรณ จารุทรัพย์สดใส โรงเรียนสิรินธร สพม.สุรินทร์ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายอุทัย นีอำมาตย์ โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล สพป.สกลนคร เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นายภูมินทร์ สุวรรณศรี โรงเรียนกำแพง สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร เหรียญทอง
5 นายภูริชญ์ พิทยาวัฒนชัย โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม.ขอนแก่น เหรียญทอง
6 นายชินวุฒิ วังภูมิใหญ่ โรงเรียนกู่แก้ววิทยา สพม.อุดรธานี เหรียญทอง
7 นายวัชรินทร์ ต่อชีพ โรงเรียนหนองหอยปังบำเหน็จวิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เหรียญทอง
8 นายอาทร อุตรา โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ สพม.ร้อยเอ็ด เหรียญทอง
9 นางนิตยา หงษ์ขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด สพป.นครราชสีมา เขต 5 เหรียญทอง
10 นางสาวพรทิพา โสมมา โรงเรียนขุมคำวิทยาคาร สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ เหรียญทอง
11 นางน้ำฝน ทวีชาติ โรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 เหรียญทอง
12 นายนวธร นนท์คำวงค์ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม สพม.นครพนม