ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
วันที่ 26 - 28  สิงหาคม 2564
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 246
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางธนัญญ์ฎา บึงไกร โรงเรียนปรางค์กู่ สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายประหยัด โมกศรี โรงเรียนบ้านเม็กดำ สพป.มหาสารคาม เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางมนธิชา แสนพิมพ์ โรงเรียนท่าช้างราษฏร์บำรุง สพม.นครราชสีมา รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวณัฐกฤตา ศิริกิจ โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม สพม.บุรีรัมย์ เหรียญทอง
5 นางกรองนิรันดร์ เสนาเลี้ยง โรงเรียนบ้านท่าสองคอน สพป.มหาสารคาม เขต 1 เหรียญเงิน
6 นางสุภาวดี แก้ววิศาสตร์ โรงเรียนบ้านปรางค์มะค่า สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เข้าร่วมประกวด
7 นางสาวภีรนันท์ กล้าหาญ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด เข้าร่วมประกวด
8 นายภัทรวรรธ พะเนตรรัมย์ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ สพม.สุรินทร์ เข้าร่วมประกวด
9 นางยุพิน จันทร์ชุม โรงเรียนนครพนมวิทยาคม สพม.นครพนม เข้าร่วมประกวด
10 นางสาวรัตนาพร ดวงทำมา โรงเรียนบ้านโนนสำราญ สพป.นครราชสีมา เขต 6 เข้าร่วมประกวด
11 นางรัชฎา รอดปั้น โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม.ขอนแก่น เข้าร่วมประกวด
12 นางสาวมลริยมร สุนทวงศ์ โรงเรียนบ้านดงหมากไฟ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 เข้าร่วมประกวด
13 นางปิยกุล จันทเขตต์ โรงเรียนผดุงนารี สพม.มหาสารคาม เข้าร่วมประกวด
14 นางควรคิด อัปกาญจน์ โรงเรียนปทุมราชวงศา สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ เข้าร่วมประกวด
15 นางจินตนา โนนวงศ์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม.หนองคาย เข้าร่วมประกวด
16 นางสาวเมธาวดี ใหมคำ โรงเรียนมุกดาหาร สพม.มุกดาหาร เข้าร่วมประกวด
17 นายจิรันตร์ นันทะเสน โรงเรียนหนองอารีพิทยา สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 เข้าร่วมประกวด
18 นางสาวเพ็ญแข สืบค้า โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม สพป.นครราชสีมา เขต 4 เข้าร่วมประกวด
19 นางสาวสยุมพร เมืองแวง โรงเรียนบ้านดงแสนสุข สพป.อุดรธานี เขต 3 เข้าร่วมประกวด