ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
วันที่ 26 - 28  สิงหาคม 2564
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 245
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายปรีชากร ภาชนะ โรงเรียนภูเขียว สพม.ชัยภูมิ ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายธนกร ขันตรีสกุล โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สพม.อุดรธานี รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายวรวิทย์ หอมหวล โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวกุลนันท์ กลิ่นสุวรรณ โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม.ขอนแก่น เหรียญเงิน
5 นางสุพัตรา ไชยโชติ โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร เหรียญเงิน
6 นางอรุณี ปะนัดถา โรงเรียนวาปีปทุม สพม.มหาสารคาม เหรียญเงิน
7 นางสาววันวิสา ประภาศรี โรงเรียนมุกดาหาร สพม.มุกดาหาร เหรียญเงิน
8 นางสาวศิรดา ทองสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณ (หลวงพ่อกัณหา สุขกาโมอุปถัมภ์) สพป.นครราชสีมา เขต 3 เหรียญเงิน
9 นางสาวนิตญา ราโช โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา สพม.ร้อยเอ็ด เหรียญเงิน
10 นางสาวนภัสนันท์ ศรีจรูญ โรงเรียนกมลาไสย สพม.กาฬสินธุ์ เหรียญเงิน
11 นายณัฐพล หวานเหย โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม.หนองคาย เหรียญเงิน
12 นางขวัญฤทัย สายสา โรงเรียนบ้านภูมิศาลา สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 เข้าร่วมประกวด
13 นางแคทรียาพร มีแสวง โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม สพม.สุรินทร์ เข้าร่วมประกวด
14 นายสุรบดินทร์ ใจเย็น โรงเรียนบ้านกลาง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 เข้าร่วมประกวด
15 ว่าที่ร้อยตรี โชคอนันต์ โชตินอก โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา สพป.นครราชสีมา เขต 6 เข้าร่วมประกวด