ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
วันที่ 26 - 28  สิงหาคม 2564
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 244
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางกรรณิการ์ พัฒนนิติศักดิ์ โรงเรียนบ้านเม็กดำ สพป.มหาสารคาม เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาวดวงโชติกาล วงศ์ทอง โรงเรียนเลิงนกทา สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายศรายุทธ นาคินชาติ โรงเรียนบ้านจรเข้มาก สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางวรินท์พัทธ์ วิเศษเบญจกุล โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม สพม.บุรีรัมย์ เหรียญทอง
5 นางสาวนภาจริน สุขอ้วน โรงเรียนดงสว่างวิทยา สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ เหรียญทอง
6 นางสาวสุพรรณี ขาวงาม โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สพม.สุรินทร์ เหรียญทอง
7 นางสาวธวัลรัตน์ บำรุงกิจ โรงเรียนบ้านหนองตาด สพป.นครราชสีมา เขต 6 เหรียญทอง
8 นางปราณี ธรรมนิยม โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 เหรียญทอง
9 นางเพ็ญศรี ไชยเวช โรงเรียนบ้านบุ่งเลิศ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เหรียญเงิน
10 นางสาวอัจฉริยาภรณ์ ว่องไว โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา สพม.นครพนม เหรียญเงิน
11 นางอาทิตยา ทาขุลี โรงเรียนผดุงนารี สพม.มหาสารคาม เหรียญเงิน
12 นางปิยมาศ ไชยเทศ โรงเรียนกู่แก้ววิทยา สพม.อุดรธานี เหรียญเงิน
13 นางสาวธิติสรณ์ สุ่มมาตย์ โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา สพม.ร้อยเอ็ด เหรียญเงิน