ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
วันที่ 26 - 28  สิงหาคม 2564
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 217
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายมนัด เทศทอง โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา สพม.สุรินทร์ ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายสันติภาพ สิทธิหาโคตร โรงเรียนโพนทองวิทยายน สพม.ร้อยเอ็ด รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายสมัย ศาลาจันทร์ โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช สพม.มหาสารคาม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางอนงค์นุช วิริยสุขหทัย โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ เหรียญทอง
5 นายวีระศักดิ์ จันทะรัตน์ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร เหรียญทอง
6 นายอาทิต กันธินาม โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม.หนองคาย เหรียญทอง
7 นายสุชาติ รักษาชนม์ โรงเรียนคอนสวรรค์ สพม.ชัยภูมิ เหรียญทอง