ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
วันที่ 26 - 28  สิงหาคม 2564
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 216
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายภานุวัฒน์ แป้นจันทร์ โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม ๐๔ ในพระอุปถัมภ์ สพม.สุรินทร์ ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 ว่าที่ร้อยตรีบุญวิทย์ ไชยช่วย โรงเรียนไผ่งามพิทยาคม สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายสุพรรณ พรรณเกตุ โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ สพม.ร้อยเอ็ด รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางอังคนา คำสิงห์นอก โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 สพม.นครราชสีมา เหรียญทอง
5 นายเทอดไทย หอมสมบัติ โรงเรียนวังยางวิทยาคม สพม.นครพนม เหรียญทอง
6 นายสัมฤทธิ์ พรสุวรรณ โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม สพม.ขอนแก่น เหรียญทอง
7 นายชัดสกร พิกุลทอง โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม สพม.มหาสารคาม เหรียญทอง
8 นายวิศิษฎ์ อิสระดำรง โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา สพม.อุดรธานี เหรียญทอง
9 นายสมบัติ ปัญญาคง โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ เหรียญทอง