ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
วันที่ 26 - 28  สิงหาคม 2564
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 164
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางชณกานต์ เหลาแตว โรงเรียนถนนหักพิทยาคม สพม.บุรีรัมย์ ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางวิไล กุยแก้ว โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางวรรภา กฤติยาวรรณ โรงเรียนลานทรายพิทยาคม สพม.สุรินทร์ เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นายชินวัฒร์ สำราญรมย์ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 สพม.นครราชสีมา เหรียญเงิน
5 นายภูมิพิชาติ หินไชยศรี โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ สพม.ร้อยเอ็ด เหรียญเงิน
6 นางธิดารัตน์ ใบกว้าง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 2 สพม.ขอนแก่น เหรียญเงิน
7 นายวชากร บุญสิทธิ์ โรงเรียนวาปีปทุม สพม.มหาสารคาม เข้าร่วมประกวด
8 นางสาวปิยะนันท์ สมชาติ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ เข้าร่วมประกวด