ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมนักเรียน ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
วันที่ 26 - 28  สิงหาคม 2564
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 163
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวพิไลพร อ่อนคำ โรงเรียนขุขันธ์ สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายอภิศักดิ์ อุดหนุน โรงเรียนพนาสนวิทยา สพม.สุรินทร์ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางพิจิตตรา วิชะนา โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ สพม.นครพนม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางปัญจพร แสนภูวา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม.สกลนคร เหรียญทอง
5 นายปิยพัทธดนย์ พันธ์สุวรรณ โรงเรียนนารีนุกูล สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ เหรียญทอง
6 นายทองใบ ปะวะเส โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคมรัชคลาภิเษก สพม.มหาสารคาม เหรียญทอง
7 ว่าที่พันตรีอภิชา จันทร์ดา โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม.ขอนแก่น เหรียญทอง
8 นางอรญา วุฒิพันธ์ โรงเรียนอุดรพัฒนาการ สพม.อุดรธานี เหรียญทอง