ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
วันที่ 26 - 28  สิงหาคม 2564
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 160
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางปัญจพร แสนภูวา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม.สกลนคร ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสุปราณีย์ เพ็งธรรม โรงเรียนปรางค์กู่ สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายสัมฤทธิ์ เสาทอง โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม.สุรินทร์ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางทัศนีย์ ปลัดศรีช่วย โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สพม.อุดรธานี เหรียญทอง
5 นางสาวิตรี บุรี โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม.มหาสารคาม เหรียญทอง
6 นางสาวนงนุช ทองไทย โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ เหรียญทอง
7 นางสาวนิชชญาฎา เกษสุภะ โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา สพม.นครราชสีมา เหรียญเงิน
8 นางสาวนิตยา ไชยมหา โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ สพม.ร้อยเอ็ด เหรียญเงิน