ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
วันที่ 26 - 28  สิงหาคม 2564
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 159
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวภัทรสุดา แก้วสีขาว โรงเรียนคำเตยวิทยา สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาวดุษฎี บุตรบุรี โรงเรียนอุเทนพัฒนา สพม.นครพนม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางกิ่งแก้ว มิตรวิจารณ์ โรงเรียนมุกดาหาร สพม.มุกดาหาร รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นายสุทธิพงษ์ บรรยงค์ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ สพม.มหาสารคาม เหรียญทอง
5 นางสาวกานต์พิชชา วิสาพล โรงเรียนขุมคำวิทยาคาร สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ เหรียญทอง
6 นางสาววรุณี ทองแลง โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา สพม.เลย หนองบัวลำภู เหรียญทอง
7 นายชนาธิป กรองทอง โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย สพม.สุรินทร์ เหรียญทอง
8 นายวิลาศ คำมีแก่น โรงเรียนปทุมวิทยากร สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เหรียญเงิน
9 นางสาวชลธิชา ภูบรม โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม.ขอนแก่น เหรียญเงิน
10 นางสาววันโนร์ฟัดลีน บินแวยาโกะ โรงเรียนศรีสุขวิทยา สพม.นครราชสีมา เหรียญเงิน
11 นางสาวสุพัตรา วินิชชัง โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ สพม.ร้อยเอ็ด เหรียญเงิน
12 นางสาววรัญชรี มั่นสนธิ์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม.หนองคาย เหรียญเงิน
13 นางปรียารัตน์ ชัยสงค์ โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร สพม.อุดรธานี เหรียญเงิน