ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
วันที่ 26 - 28  สิงหาคม 2564
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 157
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวอารียา บุตรทา โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม.ขอนแก่น ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายชรินทร์ มหานาม โรงเรียนสังขะ สพม.สุรินทร์ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสุดารัตน์ พรรษาวนัส โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางนันทวัน ไชยรักษ์ โรงเรียนค้อวิทยา สพม.นครพนม เหรียญเงิน
5 นายพงษ์พันธ์ พรมหงษ์ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ สพม.ร้อยเอ็ด เหรียญเงิน
6 นางสาวบุษศรัฐ บุษย์เพชร โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ เหรียญเงิน