ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
วันที่ 26 - 28  สิงหาคม 2564
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 156
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางปณิตา นาจำปา โรงเรียนกำแพง สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางวิริญญา ดุมกลาง โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม.สุรินทร์ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางปาริชาติ ขามประโคน โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สพม.บุรีรัมย์ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางกนิษฐา สุชัยสิทธิ์ โรงเรียนหนองแวงวิทยา สพม.สกลนคร เหรียญทอง
5 นางปัทมา ปินะทาใน โรงเรียนวาปีปทุม สพม.มหาสารคาม เหรียญทอง
6 นางสาวศญาภักดิ์ หวังดี โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ เหรียญเงิน
7 นางกาญจนสุดา ไชยเพ็ชร โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม.หนองคาย เหรียญเงิน
8 นายชญานิน โทรัตน์ โรงเรียนอุเทนพัฒนา สพม.นครพนม เหรียญเงิน
9 นางปุณรดา มัฆนาโส โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา สพม.อุดรธานี เหรียญเงิน
10 นางสาวกัลยาณี เทศนา โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม.ขอนแก่น เข้าร่วมประกวด