ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
วันที่ 26 - 28  สิงหาคม 2564
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 154
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายวิธิวัติ รักษาภักดี โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สพม.สุรินทร์ ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางกาญจนา ทองจบ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม.หนองคาย รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายสุรพจน์ บัวเขียว โรงเรียนคำเตยวิทยา สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นายวิสิทธิ์ ตามสีวัน โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ เหรียญทอง
5 นายเมฆา ดีสงคราม โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม.สกลนคร เหรียญทอง
6 นางชลิฎา ยศดา โรงเรียนบรบือ สพม.มหาสารคาม เหรียญทอง
7 นางปาริชาติ เนตรทองหลาง โรงเรียนจักราชวิทยา สพม.นครราชสีมา เหรียญทอง
8 นายสุวิทย์ ดิษฐเนตร โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 2 สพม.ขอนแก่น เหรียญทอง
9 นางสาวเจนจิรา ศรีสุธัญญาวงค์ โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก สพม.ร้อยเอ็ด เหรียญทอง
10 นายศรสนั่น นนที โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย สพม.เลย หนองบัวลำภู เหรียญทอง
11 นางสาวบุญตรี แก้วอินธิ โรงเรียนธาตุพนม สพม.นครพนม เหรียญทอง
12 นายวันชัย พุแค โรงเรียนเทพสถิตวิทยา สพม.ชัยภูมิ เหรียญทอง
13 นางดวงฤดี ยอดบุดดี โรงเรียนบึงกาฬ สพม.บึงกาฬ เหรียญทอง
14 นายนิธินันท์ ศรีสารคาม โรงเรียนอุดรพัฒนาการ สพม.อุดรธานี