ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
วันที่ 26 - 28  สิงหาคม 2564
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 153
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางกรรณิการ์ ไผ่โสภา โรงเรียนธาตุพนม สพม.นครพนม ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาวพัชรียา ผาดไธสง โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสาวทานตะวัน สีดา โรงเรียนมุกดาหาร สพม.มุกดาหาร รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางขวัญหล้า เหล่าจินดา โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม สพม.บุรีรัมย์ เหรียญทอง
5 นายณัฐพงศ์ ศรแก้ว โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก สพม.ร้อยเอ็ด เหรียญทอง
6 นางปวิตา ไชยมาตย์ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง สพป.อุดรธานี เขต 1 เหรียญทอง
7 นางสิริพร ภูหัวดอน โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม.มหาสารคาม เหรียญทอง
8 นางสาวจิดาภา ลิ้มศิริโพธิ์ทอง โรงเรียน สพม.สุรินทร์ เหรียญทอง
9 นางปิยวรรณ ผ่าโผน โรงเรียนพนาศึกษา สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ เหรียญเงิน
10 นางปนัดดา เนินนิล โรงเรียนท่าบ่อ สพม.หนองคาย เหรียญเงิน
11 นายพงษ์พันธ์ จอดนอก โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล สพม.ขอนแก่น เข้าร่วมประกวด
12 นางโสภา ชัยสารี โรงเรียนบ้านดุงวิทยา สพม.อุดรธานี เข้าร่วมประกวด