ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
วันที่ 26 - 28  สิงหาคม 2564
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 152
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวทิพย์สุคนธ์ สมรูป โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม.หนองคาย ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางชลันดา สมบัติวงศ์ โรงเรียนปรางค์กู่ สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางอรอนงค์ ศรีมงคล โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา สพม.สุรินทร์ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางศิริภร วาลมูลตรี โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ สพม.มหาสารคาม เหรียญทอง
5 นายภานะเรศ บุตรดีขันธ์ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ เหรียญเงิน
6 นายรุ่งโรจน์ วันเพ็ญ โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม.ขอนแก่น เหรียญเงิน
7 นางสาวสาวิณี แก้วฝ่าย โรงเรียนมุกดาหาร สพม.มุกดาหาร เข้าร่วมประกวด
8 นางสาวนงเยาว์ สวนงาม โรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์ สพม.ร้อยเอ็ด เข้าร่วมประกวด