ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
วันที่ 26 - 28  สิงหาคม 2564
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 151
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางกิรณา แม่นผล โรงเรียนบัวเชดวิทยา สพม.สุรินทร์ ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางประสพพร อันบุรี โรงเรียนผดุงนารี สพม.มหาสารคาม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสาวสุทธิการ แสงศศิธร โรงเรียนบ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) สพป.อุดรธานี เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางอมรรัตน์ ชูพันดุง โรงเรียนบ้านหนองปรือโป่ง สพป.นครราชสีมา เขต 6 เหรียญทอง
5 นางสาวนัฐกัญญาพัชร ศรีสุวรรณ โรงเรียนบ้านแก้งขิงแคง สพป.มหาสารคาม เขต 3 เหรียญเงิน
6 นางสาววาสินี วิถี โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร เข้าร่วมประกวด
7 นางสาวธนัชชา พิมพ์ดี โรงเรียนบ้านเตย สพป.อุบลราชธานี เขต 5 เข้าร่วมประกวด
8 นางกฤษณา วงค์วิเศษ โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ เข้าร่วมประกวด
9 นางสนิตา ฤทธิ์กำลัง โรงเรียนชุมพลสวรรค์วิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต 1