ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมนักเรียน ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
วันที่ 26 - 28  สิงหาคม 2564
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 150
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายอุดม นาคหนองหาญ โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง สพป.นครราชสีมา เขต 3 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายกิตติชัย มาลัยไธสงค์ โรงเรียนบ้านสร้างแป้นดอนนาแพง สพป.ขอนแก่น เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายอภิเดช พันธ์แซง โรงเรียนผดุงนารี สพม.มหาสารคาม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางกมรา พรหมอารักษ์ โรงเรียนธาตุพนม สพม.นครพนม เหรียญทอง
5 นางสุภาวดี แก้ววิศาสตร์ โรงเรียนบ้านปรางค์มะค่า สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เหรียญทอง
6 นางสาวดวงกมล สูงพล โรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์ สพม.ร้อยเอ็ด เหรียญทอง
7 นายเทียนชัย แก่นการ โรงเรียนเวตวันวิทยา สพป.อุบลราชธานี เขต 5 เหรียญทอง
8 นายจรูญ ชัยยิ่ง โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน สพม.สุรินทร์ เหรียญทอง
9 นางกรรณิกา ซึงพรม โรงเรียนบ้านกุ่ม สพป.อุบลราชธานี เขต 3 เหรียญทอง
10 นางสาวนิลเนตร นาสมโภชน์ โรงเรียนน้ำสวยวิทยา สพม.หนองคาย เหรียญเงิน
11 นางสาวนิตยา กองทรัพย์ โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร เหรียญเงิน
12 นางสมสมัย เสนาะเสียง โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา สพป.นครพนม เขต 1 เหรียญเงิน
13 นางปนัสยา กุลการี โรงเรียนดงสว่างวิทยา สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ เหรียญเงิน
14 นางสาวศิริลักษณ์ แก้วมณี โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม สพม.อุดรธานี เหรียญเงิน
15 นางสาวสัณห์สิตา เถื่อนสันเทียะ โรงเรียนนาทันวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 เหรียญเงิน
16 นายสมเดช พลสะทอน โรงเรียนบ้านกกตาลดงบังวิทยา สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เหรียญเงิน
17 นายวิเชียร กันยานะ โรงเรียนบ้านปอบิด สพป.นครราชสีมา เขต 6 เหรียญเงิน