ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น บูรณาการ ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
วันที่ 26 - 28  สิงหาคม 2564
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 148
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวทัศนีย์ภรณ์ รัตนอ่อน โรงเรียนสตรีราชินูทิศ สพม.อุดรธานี ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายธนกฤต บุญญาธนพัฒน์ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม สพม.สุรินทร์ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสาวสุดาวัลย์ การนา โรงเรียนขามเตี้ยพิทยาคม สพป.นครราชสีมา เขต 6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางวรรณภา ต่อติด โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม.หนองคาย เหรียญทอง
5 นางสาวสายใจ ปินะกาพัง โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคมรัชคลาภิเษก สพม.มหาสารคาม เหรียญทอง
6 นายสุภชัย แก้ววังชัย โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม.ขอนแก่น เหรียญทอง
7 นางสาวนราวดี บุญเข้ม โรงเรียนบ้านกกตาลดงบังวิทยา สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เหรียญทอง
8 นางสาวภาวิณี ชมชิด โรงเรียนปทุมราชวงศา สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ เหรียญเงิน
9 นายวิชัย พลประจักษ์ โรงเรียนบ้านน้ำท่วม สพป.อำนาจเจริญ เหรียญเงิน
10 นายสุเทพ ทิพโชติ โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม.ชัยภูมิ เหรียญเงิน
11 นางสาวอัญชลี เดยะดี โรงเรียนบ้านแก้งขิงแคง สพป.มหาสารคาม เขต 3 เหรียญเงิน
12 นางอาวาวีน หลั่งน้ำสังข์ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร เหรียญเงิน
13 นางจินตหรา แสนสุภา โรงเรียนปลาปากวิทยา สพม.นครพนม เหรียญเงิน
14 นางศุภาพิชญ์ อุดรสรรพ์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ สพม.สกลนคร เหรียญเงิน
15 นางสาววิชุตา ผลิผล โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย สพป.อุบลราชธานี เขต 5 เหรียญเงิน
16 นางสาวธิดา วังคำ โรงเรียนบ้านพุทธรักษา สพป.สกลนคร เขต 3 เหรียญเงิน
17 นางสาวรัชดา จันทสนธ์ โรงเรียนบ้านตรวจ สพป.สุรินทร์ เขต 3 เหรียญเงิน
18 นางสาวภัคจิรา นรสาร ไทยรัฐวิทยา 62 (บ้านนาหัวบ่อบัวหนองเม็ก) สพป.สกลนคร เขต 2 เหรียญเงิน
19 นายสุรศักดิ์ โพธิ์ศรี โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์ สพป.ขอนแก่น เขต 1 เหรียญเงิน
20 นางศิริพร อุ่นสำโรง โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 เหรียญเงิน
21 นางสงกรานต์ สุวรรณ์ โรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์ สพม.ร้อยเอ็ด เหรียญเงิน
22 นางญาณิกา อะสิพงศ์ โรงเรียนบ้านป่าใต้ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 เหรียญเงิน