ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
วันที่ 26 - 28  สิงหาคม 2564
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 146
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาววาสนา ยิ่งใหญ่ โรงเรียนบ้านซาด(มงคลวิทยา) สพป.สุรินทร์ เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางวลัย นามวงศ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสาวสุกัญญา คำสอน โรงเรียนบ้านคำก้อม สพป.อุบลราชธานี เขต 3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวจุฑามาศ นิลวัลย์ โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.หนองคาย เหรียญทอง
5 ว่าที่ร้อยตรีอภิภู พลเสพ โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม สพม.บุรีรัมย์ เหรียญทอง
6 นางวัชราภรณ์ แคนเภาว์ โรงเรียนนารีนุกูล สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ เหรียญทอง
7 นางสาวปาริฉัตร โชติขันธ์ โรงเรียนบ้านเขวาหรดี สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 เหรียญทอง
8 นางวราภรณ์ โสภักดี โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง สพป.นครราชสีมา เขต 3 เหรียญทอง
9 นางสาวอรวรรณ ประเสริฐ โรงเรียนไตรคามประชาสรรค์ สพป.ขอนแก่น เขต 2 เหรียญทอง
10 นางสาวผกามาศ คำแก้ว โรงเรียนบ้านปรางค์มะค่า สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เหรียญทอง
11 นางสุนทรี กรองมาลัย โรงเรียนบ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เหรียญทอง
12 นางสาวฉัตรสุดา เกิดสนอง โรงเรียนมุกดาหาร สพม.มุกดาหาร เหรียญทอง
13 นางสุธาวัลย์ จันทร์เรือง โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ สพป.นครราชสีมา เขต 7 เหรียญทอง
14 นางสุรีลักษณ์ วันทานี โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา สพม.ร้อยเอ็ด เหรียญทอง
15 นางสาวพิมกานต์ สิงห์แก้ว โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา สพม.มหาสารคาม เหรียญทอง
16 นายประภพ กันหาลา โรงเรียนหนองแวงวิทยา สพป.อุดรธานี เขต 3 เหรียญทอง
17 นางสาวศิริลักษณ์ เสนไสย์ โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา สพม.อุดรธานี เหรียญทอง
18 นางสาววรรณิภา จำปานิล โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป.หนองคาย เขต 2 เหรียญทอง
19 นางบังอร ช่อลำดวน โรงเรียนบัวเชดวิทยา สพม.สุรินทร์ เหรียญทอง
20 นางสาวอาณารัฐ กกกนทา โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม.ขอนแก่น เหรียญทอง
21 นายชัยวัฒน์ เหลาเพ็ง โรงเรียนโนนอุดมสะอาดวิทยา สพป.ขอนแก่น เขต 5 เหรียญทอง
22 นางสาววิไลลักษณ์ สวยกลาง โรงเรียนวันครู ๒๕๐๒ สพป.นครราชสีมา เขต 6 เหรียญทอง
23 นายประทุมเทพ อ้วนทา โรงเรียนบึงกาฬ สพม.บึงกาฬ เหรียญเงิน
24 นางพรอุมา รากวงค์ โรงเรียนอุเทนพัฒนา สพม.นครพนม เหรียญเงิน
25 นางสาวกชกร ฮาริเน่น โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา สพป.มหาสารคาม เขต 2 เหรียญเงิน