ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
วันที่ 26 - 28  สิงหาคม 2564
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 145
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสุชาวดี พรหมทา โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม.มหาสารคาม ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายชัยวัฒน์ ประพาฬ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายพลาพล กลมลี โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1 สพป.นครราชสีมา เขต 4 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวแก้วมณี ปัทมะ โรงเรียนกระเทียมวิทยา สพม.สุรินทร์ เหรียญเงิน
5 นายเอกลักษณ์ ราชพรหมมา โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา สพม.เลย หนองบัวลำภู เหรียญเงิน
6 นายวินัย สินสิมหา โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย สพป.อุบลราชธานี เขต 5 เหรียญเงิน
7 นายชัยยศ ชยานนท์ โรงเรียนบ้านโคกกุง สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เหรียญเงิน
8 นายอานนท์ ชินชัย โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฏร์รัฐกิจโกศล) สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 เหรียญเงิน
9 นายอภินพ อินทร์โสม โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม สพม.บุรีรัมย์ เหรียญเงิน
10 นางสาวทัศนีย์ สมศรี โรงเรียนบ้านปราสาท สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 เข้าร่วมประกวด
11 นายสืบพงษ์ ดาทุมมา โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม.ขอนแก่น เข้าร่วมประกวด
12 นายนรินทร์ พิทักษ์ โรงเรียนบึงกาฬ สพม.บึงกาฬ เข้าร่วมประกวด
13 นายอรรถพล สุขทอง โรงเรียนปทุมราชวงศา สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ เข้าร่วมประกวด
14 ว่าที่ร้อยตรีกฤษฎา หลวงยศ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ สพม.ร้อยเอ็ด เข้าร่วมประกวด
15 นายสิริชัย สมบัติโพธิ์ โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท สพป.ขอนแก่น เขต 1 เข้าร่วมประกวด
16 นายเธียรประคัลภ์ เอื้อมสุวรรณ โรงเรียนบ้านมะยาง สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เข้าร่วมประกวด