ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
วันที่ 26 - 28  สิงหาคม 2564
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 144
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายกิติคุณ จตุรภัทรวงศ์ โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายนคร วุฒิเสลา โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสาวสุทธิการ แสงศศิธร โรงเรียนบ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) สพป.อุดรธานี เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นายศิฑา เทภูเขียว โรงเรียนบ้านปราสาท สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 เหรียญทอง
5 นางสุดฤทัย เมอะประโคน โรงเรียนบ้านจรเข้มาก สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 เหรียญทอง
6 นางสาวจินตหรา เกรินรัมย์ โรงเรียนห้วยจริงวิทยา สพม.สุรินทร์ เหรียญทอง
7 นางสาวสุดารัตน์ ธานี โรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม.มหาสารคาม เหรียญทอง
8 นางสาวนิรชร ชายทวีป โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร เหรียญทอง
9 นางธิดารัตน์ ใจขาน โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร สพม.อุดรธานี เหรียญทอง
10 นางนัดดา พิลาชัย โรงเรียนบ่อน้อยประชาสรรค์ สพป.อุดรธานี เขต 1 เหรียญทอง
11 นายณัฐพงศ์ ใจดี โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ สพม.ร้อยเอ็ด เหรียญทอง
12 นางสาวสุนันทา ปัดธุลี โรงเรียนขามเตี้ยพิทยาคม สพป.นครราชสีมา เขต 6 เหรียญทอง
13 นางศุกล ชาญยุทธ โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม.ขอนแก่น เหรียญทอง
14 นายวรุฒ สีภา โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม สพม.บุรีรัมย์ เหรียญทอง