ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
วันที่ 26 - 28  สิงหาคม 2564
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 143
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายสุพัฒน์ สีไลรัมย์ โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม สพม.บุรีรัมย์ ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาวเดือนเต็ม บุญเลิศ โรงเรียนบ้านยาง สพป.อุบลราชธานี เขต 5 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายนิรินาม งามวาจา โรงเรียนนครพนมวิทยาคม สพม.นครพนม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวพิมพ์พรรณ บุษบงก์ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร เหรียญทอง
5 นางวารุณี ถาวรรัตน์ โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล สพม.ขอนแก่น เหรียญทอง
6 นายวัชรินทร์ ภูมิภาค โรงเรียนสามสวนวิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เหรียญทอง
7 นายศุภศาสตร์ พลคำ โรงเรียนบ้านจันลม สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 เหรียญทอง
8 นายรุ่งนพฤทธิ์ บัวใหญ่ โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ เหรียญทอง
9 นางอิ่มทอง ปัญญา โรงเรียนคำม่วง สพม.กาฬสินธุ์ เหรียญเงิน
10 นางเบญญาภา ไชยเกตุ โรงเรียนวาปีปทุม สพม.มหาสารคาม เหรียญเงิน
11 นางสาวยุพิณ ผิวขาว โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม.หนองคาย เหรียญเงิน
12 นางสาวอุไรวรรณ วงศรีเฮ้า โรงเรียนบ้านเก่าค้อ สพป.นครราชสีมา เขต 6 เหรียญเงิน
13 นางราตรี ศาสนสุพินธ์ โรงเรียนชุมชนสะงวย สพป.อุดรธานี เขต 3 เข้าร่วมประกวด
14 นายสันติ ทูลธรรม โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท สพป.สุรินทร์ เขต 3 เข้าร่วมประกวด
15 นางประภากร พรหมโสภา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม.สกลนคร เข้าร่วมประกวด
16 นายเกรียงไกร นรินทร์ โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร สพม.อุดรธานี เข้าร่วมประกวด
17 นายสุชาติ สว่างกุล โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ สพม.ร้อยเอ็ด เข้าร่วมประกวด