ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
วันที่ 26 - 28  สิงหาคม 2564
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 141
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายธีรพงศ์ ศรีอรห์ โรงเรียนบ้านคูบ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายสุพรรณ ค้าโค โรงเรียนละทายวิทยา สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางมนัสชนก อุดมดี โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางแว่นแก้ว พิงคานนท์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม.สุรินทร์ เหรียญทอง
5 นางสาวดาริณ ประเสริฐศิลป์ โรงเรียนบ้านเก่าค้อ สพป.นครราชสีมา เขต 6 เหรียญทอง
6 นางสาวปวีณา ภูระวงษ์ โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 เหรียญทอง
7 นางสาวกาญจนา มหาลี โรงเรียนบ้านนาเรือง สพป.อุบลราชธานี เขต 4 เหรียญทอง
8 นางกมลรส สุริโย โรงเรียนบ้านซาด(มงคลวิทยา) สพป.สุรินทร์ เขต 2 เหรียญทอง
9 นางประสพพร อันบุรี โรงเรียนผดุงนารี สพม.มหาสารคาม เหรียญทอง
10 นางรัตนา สมบัติโพธิ์ โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล สพป.ขอนแก่น เขต 1 เหรียญทอง
11 นายสังคม เทียบผา โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา สพม.ร้อยเอ็ด เหรียญทอง
12 นางรุ่งทิพย์ วงค์ภูมี โรงเรียนเวียงคำวิทยาคาร สพม.หนองคาย เหรียญทอง
13 นางวีระยา คำมณีจันทร์ โรงเรียนไตรคามประชาสรรค์ สพป.ขอนแก่น เขต 2 เหรียญทอง
14 นายรวี ดารา โรงเรียนบ้านนาระยะพัฒนา สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เหรียญทอง
15 นางสาวสุวรรณี ศรีเนตร โรงเรียนศรีขวัญเมือง สพป.อุดรธานี เขต 3 เหรียญทอง
16 นางมิรันตี เหล่าเกิด โรงเรียนปลาปากวิทยา สพม.นครพนม เหรียญเงิน
17 นางสวรินทร์ เสาะไธสง โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ สพป.นครราชสีมา เขต 7 เหรียญเงิน
18 นางอรพินทร์ โพธิ์หะนาม โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป.หนองคาย เขต 2 เหรียญเงิน
19 นางสาวศรัญญา มหาอ้น โรงเรียนเทพสถิตวิทยา สพม.ชัยภูมิ เข้าร่วมประกวด
20 ว่าที่ร้อยตรีกมลศักดิ์ ทองกลม โรงเรียนนารีนุกูล สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ เข้าร่วมประกวด
21 นางสาวอรวรรณ สุวรรณเพ็ง โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล สพม.ขอนแก่น เข้าร่วมประกวด