ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
วันที่ 26 - 28  สิงหาคม 2564
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 140
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายสงัด จันทร์พลี โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม สพม.สุรินทร์ ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายสุริยา บัญญัติ โรงเรียนบ้านเตย สพป.อุบลราชธานี เขต 5 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสาววัฒนะ ใบแสน โรงเรียนบึงกาฬ สพม.บึงกาฬ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสุภัทรา บุญยิ่ง โรงเรียนเลิงนกทา สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร เหรียญทอง
5 นางประภาพร พรมกสิกร โรงเรียนปทุมราชวงศา สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ เหรียญทอง
6 นางสาวนภัทร จันทเสน โรงเรียนสวัสดีวิทยา สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 เหรียญทอง
7 นางสาวประภัสรา ดงจารย์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม.หนองคาย เหรียญเงิน
8 นางสาวสุนิจ วิลาศรี โรงเรียนคำม่วง สพม.กาฬสินธุ์ เหรียญเงิน
9 นางอัจฉรา นาคเสน โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป.หนองคาย เขต 2 เหรียญเงิน
10 นางสาวเดือน พรมสุข โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง สพป.นครราชสีมา เขต 3 เหรียญเงิน
11 นางสาวธนพร รักษาเคน โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 3 สพม.ขอนแก่น เหรียญเงิน
12 นางเรียม จันทะลุน โรงเรียนสตรีราชินูทิศ สพม.อุดรธานี เหรียญเงิน
13 ว่าที่ร้อยตรีนริศรา ภูนิคม โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม.มหาสารคาม เหรียญเงิน
14 นายธนพล อาจจุฬา โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา สพม.บุรีรัมย์ เหรียญเงิน
15 นางสาวอภิญญา พลยืน โรงเรียนบ้านกกตาลดงบังวิทยา สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เข้าร่วมประกวด
16 นางณัฐรินีย์ นนทคำจันทร์ โรงเรียนบ้านขามเรียน สพป.มหาสารคาม เขต 2 เข้าร่วมประกวด
17 นางยุวธิดา โชคบัณฑิต โรงเรียนชัยชุมพลวิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เข้าร่วมประกวด
18 นางสาวสุพัตรา กิติผัด โรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เข้าร่วมประกวด
19 นายสิทธิศักดิ์ เจียงวงศ์ โรงเรียนบ้านคำก้อม สพป.อุบลราชธานี เขต 3 เข้าร่วมประกวด
20 นายอภิชาติ เพ็ญเนตร โรงเรียนบ้านผือฮี สพป.ยโสธร เขต 1 เข้าร่วมประกวด
21 นายปฏิภาณ ลาสามา โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป.นครราชสีมา เขต 5 เข้าร่วมประกวด
22 นางสาวเสาวลักษณ์ ทวีรัตน์ โรงเรียนบ้านเมืองคง สพป.นครราชสีมา เขต 6 เข้าร่วมประกวด
23 นางนิภาพร สว่างกุล โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ สพม.ร้อยเอ็ด เข้าร่วมประกวด