ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
วันที่ 26 - 28  สิงหาคม 2564
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 139
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 ว่าที่ร้อยตรีณัฐธนัน วรรณสุข โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม สพม.บุรีรัมย์ ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางศรุตา ชมภูเขา โรงเรียนปรางค์กู่ สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางคำพวน ประสงค์สันต์ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร สพม.มหาสารคาม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางณัฐกานต์ บุญสาลี โรงเรียนบ้านซาด(มงคลวิทยา) สพป.สุรินทร์ เขต 2 เหรียญทอง
5 นางจิราภรณ์ มุริกา โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด เหรียญทอง
6 นางสาวรัฐยากรณ์ ทองโท โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป.หนองคาย เขต 2 เหรียญทอง
7 นางอุรา กรมพะไมย โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฏร์รัฐกิจโกศล) สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 เหรียญทอง
8 นายณพิชญกิตต์ ทัศคร โรงเรียนพังโคนวิทยาคม สพม.สกลนคร เหรียญทอง
9 นายสายฟ้า หาสีสุข โรงเรียนบ้านเมืองแก สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 เหรียญทอง
10 นางอรินดา บรรณวงษา โรงเรียนสนามบิน สพป.ขอนแก่น เขต 1 เหรียญทอง
11 นายยุทธพิชัย ขาวภา โรงเรียนขามเตี้ยพิทยาคม สพป.นครราชสีมา เขต 6 เหรียญเงิน
12 นางสาวจริยา ทองเเสง โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ เหรียญเงิน
13 นางสาวลักขณา คลังแสง โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม.หนองคาย เหรียญเงิน
14 นางดวงจันทร์ โพธิสม โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล สพม.ขอนแก่น เหรียญเงิน
15 นางภัทรภรณ์ ลาวัลย์ โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา สพม.สุรินทร์ เหรียญเงิน
16 นายกวินกรณ์ ฝอยมะเริง โรงเรียนบ้านปรางค์มะค่า สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เหรียญเงิน
17 นางพิชาภัค บุดดี โรงเรียนบ้านเค็ง สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 เหรียญเงิน
18 นางสาววิไลวรรณ มณีเนตร โรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคาร สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เหรียญเงิน
19 นางสาวเบ็ญจวรรณ ตันประเสริฐ โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา สพม.อุดรธานี เหรียญเงิน
20 นายธงชัย ช่างไชย โรงเรียนราษฎร์สามัคคี สพป.นครพนม เขต 2