ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
วันที่ 26 - 28  สิงหาคม 2564
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 115
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายพีรนนท์ เหล่าสมบัติ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ สพม.มหาสารคาม ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายวิเชียร บุญมาก โรงเรียนกำแพง สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายชัยรัตน์ เจริญสุข โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา สพม.ชัยภูมิ เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นายเฉลิมชัย หรสิทธิ์ โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก สพม.ร้อยเอ็ด เข้าร่วมประกวด
5 นายยรรยง วงค์คำจันทร์ โรงเรียนรัตนบุรี สพม.สุรินทร์ เข้าร่วมประกวด
6 ว่าที่ร้อยตรีเรืองยศ ธนาธิบดี โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ เข้าร่วมประกวด
7 นายบุญเหลือ ทองอ่อน โรงเรียนพล สพม.ขอนแก่น เข้าร่วมประกวด