สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพป.นครราชสีมา เขต 6

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
วันที่ 26 - 28  สิงหาคม 2564
 

ลำดับ รายการ รางวัล ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านวิชาการ เหรียญทอง นางสาวศุภารัตน์ นันตะริ โรงเรียนบ้านโนนสำราญ สพป.นครราชสีมา เขต 6
2 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ด้านวิชาการ เหรียญทอง นางสาวยุวธิดาพร ดอนประสิม โรงเรียนบ้านเมืองคง สพป.นครราชสีมา เขต 6
3 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มวิชาเทคโนโลยี ด้านวิชาการ เข้าร่วมประกวด นางจุฬาพร ลือเทพ โรงเรียนขามเตี้ยพิทยาคม สพป.นครราชสีมา เขต 6
4 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านวิชาการ ชนะเลิศเหรียญทอง นางพรศรี ควรขุนทด โรงเรียนบ้านหนองบัวกระจาย สพป.นครราชสีมา เขต 6
5 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น บูรณาการ ด้านวิชาการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง นางเพ็ญนิตย์ เมตตา โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน สพป.นครราชสีมา เขต 6
6 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นายยุทธพิชัย ขาวภา โรงเรียนขามเตี้ยพิทยาคม สพป.นครราชสีมา เขต 6
7 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ เข้าร่วมประกวด นางสาวเสาวลักษณ์ ทวีรัตน์ โรงเรียนบ้านเมืองคง สพป.นครราชสีมา เขต 6
8 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นางสาวดาริณ ประเสริฐศิลป์ โรงเรียนบ้านเก่าค้อ สพป.นครราชสีมา เขต 6
9 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นางสาวอุไรวรรณ วงศรีเฮ้า โรงเรียนบ้านเก่าค้อ สพป.นครราชสีมา เขต 6
10 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นางสาวสุนันทา ปัดธุลี โรงเรียนขามเตี้ยพิทยาคม สพป.นครราชสีมา เขต 6
11 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นางสาววิไลลักษณ์ สวยกลาง โรงเรียนวันครู ๒๕๐๒ สพป.นครราชสีมา เขต 6
12 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นายพิเชษฐ์ พรหมอิ่ม โรงเรียนบ้านเมืองคง สพป.นครราชสีมา เขต 6
13 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น บูรณาการ ด้านบริหารจัดการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง นางสาวสุดาวัลย์ การนา โรงเรียนขามเตี้ยพิทยาคม สพป.นครราชสีมา เขต 6
14 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมแนะแนว ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นางสุพัชนีวัลย์ แข็งขัน โรงเรียนขามเตี้ยพิทยาคม สพป.นครราชสีมา เขต 6
15 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมนักเรียน ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นายวิเชียร กันยานะ โรงเรียนบ้านปอบิด สพป.นครราชสีมา เขต 6
16 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นางอมรรัตน์ ชูพันดุง โรงเรียนบ้านหนองปรือโป่ง สพป.นครราชสีมา เขต 6
17 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นางสาวธวัลรัตน์ บำรุงกิจ โรงเรียนบ้านหนองตาด สพป.นครราชสีมา เขต 6
18 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เข้าร่วมประกวด ว่าที่ร้อยตรี โชคอนันต์ โชตินอก โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา สพป.นครราชสีมา เขต 6
19 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เข้าร่วมประกวด นางสาวรัตนาพร ดวงทำมา โรงเรียนบ้านโนนสำราญ สพป.นครราชสีมา เขต 6
20 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เข้าร่วมประกวด นางสาววิภาวรรณ ปะวะภูตา โรงเรียนบ้านโนนดู่ สพป.นครราชสีมา เขต 6
21 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง นางพรศรี ควรขุนทด โรงเรียนบ้านหนองบัวกระจาย สพป.นครราชสีมา เขต 6
22 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นางสาวชฎาพร ทองนอก โรงเรียนบ้านเก่าค้อ สพป.นครราชสีมา เขต 6
23 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น บูรณาการ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เข้าร่วมประกวด นางมัทติกา ไทยประเสริฐ โรงเรียนบ้านปอบิด สพป.นครราชสีมา เขต 6
24 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมแนะแนว ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นางสาวสุภาวดี ศรีตระการ โรงเรียนขามเตี้ยพิทยาคม สพป.นครราชสีมา เขต 6
25 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เข้าร่วมประกวด นายวาฑิต มะยม โรงเรียนขามเตี้ยพิทยาคม สพป.นครราชสีมา เขต 6
26 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เข้าร่วมประกวด นางสาววรรณภา สมบัติไทย โรงเรียนขามเตี้ยพิทยาคม สพป.นครราชสีมา เขต 6
27 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เข้าร่วมประกวด นางคำขวัญ บาระศรี โรงเรียนขามเตี้ยพิทยาคม สพป.นครราชสีมา เขต 6
28 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เข้าร่วมประกวด นางสาวสิรินภา จันทกุล โรงเรียนบ้านโนนสำราญ สพป.นครราชสีมา เขต 6
29 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นางเยาวลักษณ์ ศรีเมือง โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ สพป.นครราชสีมา เขต 6
30 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน นายทรรศนัย พานสุวรรณ โรงเรียนบ้านหนองโคบาล สพป.นครราชสีมา เขต 6
31 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง นางสาวมาติกา รัตนประทุม โรงเรียนบ้านโนนสำราญ สพป.นครราชสีมา เขต 6