สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพป.ชัยภูมิ เขต 2

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
วันที่ 26 - 28  สิงหาคม 2564
 

ลำดับ รายการ รางวัล ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มวิชาเทคโนโลยี ด้านวิชาการ เข้าร่วมประกวด นางสาวกัญญาลักษณ์ ชีพอุบัติ โรงเรียนบ้านหนองดินดำ(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) สพป.ชัยภูมิ เขต 2
2 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ เข้าร่วมประกวด นางยุวธิดา โชคบัณฑิต โรงเรียนชัยชุมพลวิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
3 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นายวัชรินทร์ ภูมิภาค โรงเรียนสามสวนวิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
4 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นายชัยยศ ชยานนท์ โรงเรียนบ้านโคกกุง สพป.ชัยภูมิ เขต 2