สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
วันที่ 26 - 28  สิงหาคม 2564
 

ลำดับ รายการ รางวัล ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านวิชาการ เหรียญเงิน นายไกร เฉลิมพงษ์ โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
2 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ด้านวิชาการ เหรียญเงิน นางสาวจิรสุดา ครองยุทธ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
3 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น บูรณาการ ด้านวิชาการ เหรียญเงิน ว่าที่ร้อยตรีธวัชชัย โพธิ์ศรี โรงเรียนหนองขอนวิทยา สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
4 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ด้านวิชาการ เหรียญเงิน นางสาววรรณา ศรีแสง โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
5 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมแนะแนว ด้านวิชาการ เหรียญเงิน นางธนาภรณ์ ศิริกุล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
6 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นายธวัฒชัย กุคำวงษ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
7 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นางสาวจริยา ทองเเสง โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
8 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นายอภิสิทธิ์ ขำรัมย์ โรงเรียนขุมคำวิทยาคาร สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
9 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น บูรณาการ ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นางสาวภาวิณี ชมชิด โรงเรียนปทุมราชวงศา สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
10 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมนักเรียน ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นางปนัสยา กุลการี โรงเรียนดงสว่างวิทยา สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
11 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นายภานะเรศ บุตรดีขันธ์ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
12 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นางปิยวรรณ ผ่าโผน โรงเรียนพนาศึกษา สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
13 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นางสาวศญาภักดิ์ หวังดี โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
14 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นางสาวบุษศรัฐ บุษย์เพชร โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
15 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นางสาวสิรินดา สีโส โรงเรียนปทุมราชวงศา สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
16 สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญเงิน โรงเรียนตาลสุมพัฒนา สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
17 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญเงิน นางพัชราวลัย ศรีรักษา โรงเรียนเสนางคนิคม สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
18 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น บูรณาการ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญเงิน นางสาวเพ็ญพิวรรณ์ แจ้งจิตต์ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
19 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญเงิน นางเพชรอุบล ผลพันธิน โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
20 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญเงิน นายนราธร คุ้ยเห้ง โรงเรียนดงสว่างวิทยา สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
21 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญเงิน นางศศิธร โคตรคันทา โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
22 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมแนะแนว ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญเงิน นางสุกัญญา ไขเเสง โรงเรียนตาลสุมพัฒนา สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
23 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญเงิน นายวีระยุทธ ไตรยมูล โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
24 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญเงิน นายกิตติ ขันอ่อน โรงเรียนปทุมราชวงศา สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
25 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มวิชาเทคโนโลยี ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญเงิน นายราวี รอบโลก โรงเรียนนารีนุกูล สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
26 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญเงิน นายคารม ช่วยสุข โรงเรียนขุมคำวิทยาคาร สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
27 ครูผู้สอน ยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญเงิน นางสบาไพ คำเลิศ โรงเรียนปทุมราชวงศา สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
28 ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญเงิน นางสาวผ่องศรี สมยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
29 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม การจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะ ระดับมัธยมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญเงิน นายวีระชัย มณีพิมพ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
30 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม การจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญเงิน นางสาววริณศิญา พงษ์เกษ โรงเรียนปทุมราชวงศา สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ